پیکنومتر مخروطی

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی خاک

 

پیکنومتر مخروطی مدل S147 جهت تعیین وزن مخصوص و جذب آب ماسه و سنگدانه ریز، طبق استاندارد BS 1377:2، ساخت کمپانی Matest ایتالیا