آموزش

 آبی آسا علاوه بر آموزش نحوه کار با تجهیزات ارائه شده به مشتریان خود، برگزاری سمینارهای آموزشی مرتبط با تجهیزات آزمایشگاهی و استانداردهای بین المللی را در برنامه کاری خود قرار داده است. همچنین از امتیازهای قابل توجه این شرکت اعزام نماینده مشتریان( در صورت صلاحدید دو طرف ) به محل کمپانی Matest واقع در ایتالیا جهت بازدید نیز آموزش نحوه کار با تجهیزات می باشد.