بطری وزن مخصوص (نوع گی لوساک)

 

 تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی خاک

 

بطری وزن مخصوص، نوع گی لوساک در مدل های گوناگون (مدل V108 با ظرفیت 25 میلی لیتر، مدل 01-V108 با ظرفیت 50 میلی لیتر، مدل V108-02 با ظرفیت 100 میلی لیتر و مدل V108-03 با ظرفیت 250 میلی لیتر)، جهت تعیین دانسیته خاک های ریزدانه و فیلر در سنگدانه های ریز، طبق استاناردهای BS 1377:2/ASTM D854 ، ساخت کمپانی Matest ایتالیا

 

انواع تجهیزات آزمایشگاهی عمران در ایران