دستگاه تحکیم خاک

 

 تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی خاک

 

دستگاه تحکیم خاک مدل S260 جهت تعیین ویژگی نشست نمونه خاک در طول یک دوره زمانی معین، با حداکثر بارگذاری 170kg توسط وزنه های شکاف دار و قابلیت پذیرش سلول های تا حداکثر 100 سانتی متر مربع، با سه نسبت بار گذاری 11:1,10:1,9:1، دارای میله نگهدارنده و بست قفلی، طبق استاندارد AASHTO ،ASTM ،BS، ساخت کمپانی Matest ایتالیا

دستگاه تحکیم خاک مربوط به تجهیزات آزمایشگاهی عمران