تجهیزات آزمایش پین هول

 

 تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی خاک

 

تجهیزات آزمایش پین هول مدل S244 جهت تعیین فرسایش نمونه های خاک حاوی سدیم زیاد، طبق استاندارد BS 1377:5/ASTM D4647، ساخت کمپانی Matest ایتالیا

 

تجهیزات آزمایش پین هول مربوط به تجهیزات آزمایشگاهی عمران