ست آزمایش نفوذپذیری کامل خاک با بار ثابت

 

 تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی خاک

 

ست آزمایش نفوذپذیری کامل خاک با بار ثابت در دو مدل مختلف :

 * مدلS245-01 با قطر 75mm، جهت تعیین نفوذ پذیری خاکهای دانه ای، شن و ماسه، با سه نقطه تخلیه فشار، دارای بدنه آکریلی، دوپلیت آلومینیومی، همراه با پایه و لوله های مانومتر مدل S245-03، مخزن با سطح ثابت مدل S245-04

* مدلS245-02 با قطر 114mm، جهت تعیین نفوذ پذیری خاکهای دانه ای، شن و ماسه، با شش نقطه تخلیه فشار، دارای بدنه آکریلی، دوپلیت آلومینیومی، همراه با پایه و لوله های مانومتر مدل S245-03، مخزن با سطح ثابت مدل S245-04 

طبق استاندارد BS,ASTM D2434 AASHTO، ساخت کمپانیMatest ایتالیا 

 

ست آزمایش نفوذپذیری کامل خاک با بار ثابت مربوط به تجهیزات آزمایشگاهی عمران