جك بتن شكن برقي 3000 کیلونیوتن دارای دو گیج

 

  تجهیزات آزمایشگاهی عمرانتجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

جك بتن شكن برقي با ظرفيت 3000 کیلونیوتن مدل C069 و C079-04، با ماكزيمم فاصله 336mm بين دو صفحه، پليت هاي فشاري با قطر 287mm، دقت كاليبراسيون درجه1.0 و ماكزيمم حركت تقريبي كوبه 55mm، داراي دو گيج با تقسیم بندی 2 و 10 کیلونیوتن، جهت آزمايش نمونه هاي استوانه اي بتن با حداكثر ابعاد 160×320 mm(قطر) و نمونه هاي بتن مكعبي باحداكثر ابعاد 200 میلیمتر(C069) و 300 میلیمتر(C079-04)، طبق استاندارد ,AASHTO T 22, ASTM C 39 BS 1610,UNI 6686، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

نصب تجهیزات آزمایشگاهی عمران-بتن