جك بتن شكن برقي 3000 کیلونیوتن

 

  تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

جك بتن شكن برقي با ظرفيت 3000 کیلونیوتن مدل C068 و C079-03، با ماكزيمم فاصله 336mm بين دو صفحه، پليت هاي فشاري با قطر 287mm، دقت كاليبراسيون درجه 1.0 و ماكزيمم حركت تقريبي كوبه 55mm، داراي يك گيج با تقسیم بندی 10 کیلونیوتن، جهت آزمايش نمونه هاي استوانه اي بتن با حداكثر ابعاد 160×320 mm(قطر) ونمونه هاي بتنمكعبي باحداكثر ابعاد 200 میلیمتر(C068) و 300 میلیمتر(C079-03)، طبق استاندارد ,AASHTO T 22, ASTM C 39 BS 1610,UNI 6686 ، ساخت كمپاني Matest ايتاليا