جك بتن شكن دستي 3000 کیلونیوتن دارای دو گیج

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

جك بتن شكن دستي با ظرفيت 3000 کیلونیوتن مدل C067 و C079-02، با ماكزيمم فاصله 336mm بين دو صفحه، پليت هاي فشاري با قطر 287mm، دقت كاليبراسيون درجه 1.0 و ماكزيمم حركت تقريبي كوبه 55mm، داراي دو گيج با تقسیم بندی 10 و 2 کیلونیوتن، جهت آزمايش نمونه هاي مكعبي با ابعاد 200 میلیمتر(C067) و 300 میلیمتر(C079-02) و نمونه هاي استوانه اي با قطر 160×320 میلیمتر، طبق استاندارد ,AASHTO T 22, ASTM C 39 BS 1610,UNI 6686، ساخت كمپاني Matest ايتاليا فروش انواع تجهیزات آزمایشگاهی عمران