جك بتن شكن برقي 2000 کیلونیوتن دارای دو گیج

 

 تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

جك بتن شكن برقي با ظرفيت 2000 کیلونیوتن مدل C054 ، C058-03 و C076، با ماكزيمم فاصله 336mm بين دو صفحه، پليت هاي فشاري با قطر 216mm، دقت كاليبراسيون درجه 1.0 و ماكزيمم حركت تقريبي كوبه 55mm، داراي دو گيج با تقسیم بندی 2 و 5 کیلونیوتن، جهت آزمايش نمونه هاي استوانه اي بتن با حداكثر قطر 160×320 میلیمتر و نمونه هاي بتن مكعبي با حداكثرابعاد 150 میلیمتر(C054) و 200 میلیمتر(C058-03) و 300 میلیمتر(C076)، طبق استاندارد ,AASHTO T 22, ASTM C 39 ,BS 1610,UNI 6686، ساخت كمپاني Matest ايتالياخدمات تجهیزات آزمایشگاهی عمران