جك بتن شكن برقي 2000 کیلونیوتن

 

 تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

جك بتن شكن برقي با ظرفيت 2000 کیلونیوتن مدل C053 و C058-02 و C075، با ماكزيمم فاصله 336mm بين دو صفحه، پليت هاي فشاري با قطر216mm، دقت كاليبراسيون درجه 1.0 وماكزيمم حركت تقريبي كوبه 55mm، داراي يك گيج با تقسیم بندی 5 کیلونیوتن، جهت آزمایش نمونه هاي مكعبي با ابعاد 150 میلیمتر(C053) و 200 میلیمتر(C058-02) و 300 میلیمتر(C075) و نمونه هاي استوانه اي با قطر 160×320 میلیمتر،  طبق استاندارد ,AASHTO T 22, ASTM C 39, BS 1610,UNI 6686، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

ضمانت تجهیزات آزمایشگاهی عمران