جك بتن شكن دستي 2000 کیلونیوتن دارای دو گیج

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

جك بتن شكن دستي با ظرفيت 2000 کیلونیوتن مدل C052 و C058-01 و C074، با ماكزيمم فاصله 336mm بين دو صفحه، پليت هاي فشاري با قطر 216mm، دقت كاليبراسيون درجه 1.0 و ماكزيمم حركت تقريبي كوبه 55mm، داراي دو گيج با تقسیم بندی 2 و 5 کیلونیوتن، جهت آزمایش نمونه هاي مكعبي با ابعاد 150 میلیمتر(C052) و 200 میلیمتر(C058-01) و 300 میلیمتر(C074) و نمونه هاي استوانه اي با قطر 160×320 میلیمتر، طبق استاندارد ,AASHTO T 22, ASTM C 39, BS 1610,UNI 6686، ساخت كمپاني Matest ايتاليا