جك بتن شكن برقي 1500 کیلونیوتن دارای دو گیج

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

جك بتن شكن برقي با ظرفيت 1500 کیلونیوتن مدل C039، با ماكزيمم فاصله 336mm بين دو صفحه، پليت هاي فشاري با قطر 216mm، دقت كاليبراسيون درجه 1.0 و ماكزيمم حركت تقريبي كوبه 55mm، داراي دو گيج با رزولوشن 2 و 5 کیلونیوتن و مقياس هاي مقاومت معين براي نمونه هاي مكعبي با ابعاد 150mm و نمونه هاي استوانه اي با قطر 160 و 150 کیلونیوتن، جهت آزمايش نمونه هاي استوانه اي بتن با حداكثر قطر 160×320 میلیمتر و نمونه هاي بتن مكعبي با حداكثر ابعاد 150mm، طبق استاندارد ,AASHTO T 22, ASTM C 39 ,BS 1610,UNI 6686، ساخت كمپاني Matest ايتاليا