جك بتن شكن برقي 1500 کیلونیوتن

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

جك بتن شكن برقي با ظرفيت 1500 کیلونیوتن مدل C038، با ماكزيمم فاصله 336mm بين دو صفحه، پليت هاي فشاري با قطر 216mm، دقت كاليبراسيون درجه 1.0 و ماكزيمم حركت تقريبي كوبه 55mm، داراي يك گيج با تقسیم بندی 5KN و مقياس هاي مقاومت معين براي نمونه هاي مكعبي با ابعاد 150mm ونمونه هاي استوانه اي با قطر 160 و 150 میلیمتر، جهت آزمايش نمونه هاي استوانه اي بتن با حداكثر قطر 160×320 میلیمتر نمونه هاي بتن مكعبي با حداكثر ابعاد 150mm، طبق استاندارد ,AASHTO T 22, ASTM C 39, BS 1610,UNI 6686، ساخت كمپاني Matest ايتالياتجهیزات آزمایشگاهی عمران در ایران