جك بتن شكن دستي 1500 کیلونیوتن دارای دو گیج

 

  تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

جك بتن شكن دستي با ظرفيت 1500 کیلونیوتن مدل C037، با ماكزيمم فاصله 336mm بين دو صفحه، پليت هاي فشاري با قطر 216mm، دقت كاليبراسيون درجه 1.0 و ماكزيمم حركت تقريبي كوبه 55mm، داراي دو گيج با تقسیم بندی 5 و 2 کیلونیوتن و مقياس هاي مقاومت معين براي نمونه هاي مكعبي با ابعاد 150mm ونمونه هاي استوانه اي با قطر 160 و 150 میلیمتر، جهت آزمايش نمونه هاي استوانه اي بتن با حداكثر قطر 160×320 میلیمتر و نمونه هاي بتن مكعبي با حداكثر ابعاد 150mm، طبق استاندارد ,AASHTO T 22, ASTM C 39, BS 1610,UNI 6686، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

 

فروش تجهیزات آزمایشگاهی عمران-بتن