جك بتن شكن برقي 1300 کیلونیوتن دارای دو گیج

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

جك بتن شكن برقي با ظرفيت 1300 کیلونیوتن مدل C023، دارای چهار ستون، ماكزيمم فاصله 336mm بين دو صفحه، پليت هاي فشاري با قطر 216mm، دقت كاليبراسيون درجه1.0 و ماكزيمم حركت تقريبي كوبه 55mm، داراي دو گيج با تقسیم بندی 4KN ,2KN و مقياس هاي مقاومت معين براي نمونه هاي استوانه اي داراي قطر 150-160 میلیمتر و نمونه های مکعبی با ابعاد 150mm، جهت آزمايش نمونه هاي استوانه اي بتن با حداكثر قطر 160×320 میلیمتر و نمونه هاي بتن مكعبي با حداكثرابعاد 150 میلیمتر، طبق استاندارد AASHTO T 22, ASTM C 39، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

تعمیرات تجهیزات آزمایشگاهی عمران