سندان

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

سندان مدل C390 جهت تاييد كاليبراسيون چكش هاي آزمايش بتن، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

 

تجهیزات آزمایشگاهی