جك بتن شكن برقي 1300 کیلونیوتن

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

جك بتن شكن برقي با ظرفيت 1300 کیلونیوتن مدلC022، دارای چهار ستون، ماكزيمم فاصله 336mm بين دو صفحه، پليت هاي فشاري با قطر 216mm، دقت كاليبراسيون درجه 1.0 و ماكزيمم حركت تقريبي كوبه 55mm، داراي يك گيج با تقسیم بندی 4KN و مقياس هاي مقاومت معين براي نمونه هاي استوانه اي داراي قطر 150-160 میلیمتر و نمونه های مکعبی با ابعاد 150mm، جهت آزمايش نمونه هاي استوا نه اي بتن با حداكثرقطر160×320 mm ونمونه هاي بتن مكعبي با حداكثر ابعاد 150 میلیمتر، طبق استاندارد AASHTO T 22, ASTM C 39، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

نماینده فروش تجهیزات آزمایشگاهی عمران