ست آزمايش كربناسيون

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

ست آزمايش كربناسيون مدل C375-02 شامل دو بطري شستشو با ظرفيت 500cc محتوی محلول فنل فتالئين و آب مقطر، گيج اندازه گيري عمق، جهت اندازه گيري عمق كربناسيون از طريق سطح بتن و نيز اندازه گيري خطر فرسايش حاصل از كربناسيون، طبق استاندارد EN ISO 14630:2005، ساخت کمپانی Matest ایتالیا

 

تجهیزات آزمایشگاهی