جك بتن شكن دستي 1300 کیلونیوتن دارای دو گیج

 

  تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

جك بتن شكن دستي با ظرفيت 1300 کیلونیوتن مدلC021، دارای چهار ستون، ماكزيمم فاصله 336mm بين دوصفحه، پليت هاي فشاري با قطر 216mm، دقت كاليبراسيون درجه 1.0 و ماكزيمم حركت تقريبي كوبه 55mm، داراي دو گيج با تقسیم بندی 4KN ,2KN و مقياس هاي مقاومت معين براي نمونه هاي استوانه اي داراي قطر 150-160 میلیمتر ونمونه های مکعبی با ابعاد 150mm، جهت آزمايش نمونه هاي استوا نه اي بتن با حداكثر قطر 160×320 mm و نمونه هاي بتن مكعبي با حداكثر ابعاد 150mm ، طبق استاندارد AASHTO T 22, ASTM C 39، ساخت كمپاني Matest ايتاليا 

 

فروش تجهیزات آزمایشگاهی عمران-بتن