جك بتن شكن دستي 1300 کیلونیوتن

 

  تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

جك بتن شكن دستي با ظرفيت 1300 کیلونیوتن مدل C020، دارای چهارستون، ماكزيمم فاصله 336mm بين دو صفحه، پليت هاي فشاري با قطر 216mm، دقت كاليبراسيون درجه 1.0 و ماكزيمم حركت تقريبي كوبه 55mm، داراي يكگيج با تقسیم بندی 4KN و مقياس هاي مقاومت معينبراي نمونه هاي استوانه اي داراي قطر 150-160mm و نمونه های مکعبی با ابعاد 150mm، جهت آزمايش نمونه هاي استوا نه اي بتن با حداكثر قطر 160×320 mm و نمونه هاي بتن مكعبي با حداكثر ابعاد 150mm، طبق استاندارد AASHTO T 22, ASTM C 39، ساخت كمپاني Matest ايتاليا