پنترومتر(نفوذسنج) عقربه اي جيبي بتن

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

پنترومتر(نفوذسنج) عقربه اي جيبي بتن مدل C194-01 شامل استوانه نفوذ با مساحت نوك 32.3 sq/mm و دو مقياس مدرج، داراي جعبه حمل، جهت ارزيابي گيرش اوليه بتن و تاثير افزودني هاي كندگيركننده در زمان گيرش، طبق استاندارد C403/AASHTO T197/ UNI 7123 ASTM، ساخت كمپاني Matest ايتاليا