پنترومتر (نفوذسنج ) جيبي بتن

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

پنترومتر (نفوذسنج) جيبي بتن مدل C194 شامل استوانه نفوذ با مساحت نوك 32 sq/mm و مقياس مدرج، جهت ارزيابي گيرش اوليه ملات بتن، طبق استاندارد ASTM C403/AASHTO T197/ UNI 7123، ساخت كمپاني Matest ايتاليا