رواني سنج والز

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

رواني سنج والز مدل C188 شامل جعبه فلزي با دسته هاي 200×200 میلیمتر و ارتفاع 400 میلیمتر، جهت اندازه گيري رواني بتن تازه، طبق استاندارد /DIN 1048/UNI 9420 EN 12350/4، ساخت كمپاني Matest ايتاليا