كي- اسلامپ

 

  تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

دستگاه كي-اسلامپ مدل C187 جهت تعيين درجه تراكم و کارایی بتن تازه، طبق استاندارد ASTM C1362، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

فروش عمده تجهیزات آزمایشگاهی بتن عمران