دستگاه “Vebe”

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

دستگاه “Vebe” مدل C183 جهت تعيين كارايي بتن تازه، طبق استاندارد BS 1881:104/EN 12350-3,UNI 9419، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران عمده در تهران