تجهیزات اندازه گیری خمش تیرهای بتنی الیافی

 

 تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

تجهیزات اندازه گیری خمش تیرهای بتنی الیافی با ابعاد 100× 100× 400(500)میلیمتر و 150× 150× 500(600)میلیمتر، شامل جک مقاومت خمشی با ظرفیت 150 کیلونیوتن مدل C091-03 و یا جک مقاومت خمش 200 کیلونیوتن و فریم مقاوم مدل C090-07N متصل به سیستم “Servoplus” مدل C104-10N، شامل محفظه آزمایش خمشی مدل C090-15، ترانسدیوسر جابجایی مدل S336-11 با جابجایی 10 میلیمتر، قطعه­ي مبنا مدل C090-20، ترانسدیوسر جابجایی مدل C090-16 جهت اندازه گیری دهانه ترک تیرهای بتن الیافی شکسته شده تحت بارگذاری خمشی، بلوک مبنا(جفت) مدل C090-18 جهت نصب ترانسدیوسر جابجایی به سطح تیر بتنی در اندازه گیری دهانه ترک، طبق استاندارد ASTM C1018/EN 11039-03، ساخت كمپاني Matest ايتاليا