نوارهای آزمایش سولفات

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

 

نوارهای آزمایش سولفات مدل A019-03 روشي سريع جهت تعیین یون سولفات در محلولهای آبی در ماسه و مصالح ریزدانه با محدوده آشکارسازی 1600-200 میلی گرم بر لیتر طبق استاندارد BS1377 (حاوی100 نوار)، ساخت کمپانی Matest ایتالیاتامین تجهیزات آزمایشگاهی عمران-سنگ