معرف نواری Quantab

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

 

معرف نواری Quantab جهت تخمین میزان کلرید محلولهای آبی در ماسه وسنگدانه ریز طبق استانداردهای 1377،BS 812 مدل A019-01 بامحدوده اندازه گیری (30-600 ppm) و مدل A019-02 با محدوده اندازه گیری (300-600 ppm) کلرید سدیم (حاوی 40 نوار)، ساخت کمپانی Matest ایتالیافروش تجهیزات آزمایشگاهی عمران ارزان