تجهيزات سل هوک نفوذ پذيري سنگ

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

 

تجهيزات سل هوک نفوذپذيري سنگ مدل A137-05 داراي اسپيسر براي نمونه هاي با قطر 38.10mm، مدل A138-05 داراي اسپيسر براي نمونه هاي با قطر 42.04mm و مدل A139-05 داراي اسپيسر براي نمونه هاي با قطر 54.74mm، شامل درپوش لوله رويي و زيرين، جهت اندازه گيري نفوذ پذيري جريان آب درون يك نمونه سنگي با سيستم فشار آب كنترل شده و با قابليت تجهيز سلول هاي هوك به درپوش هاي لوله ساخت كمپاني Matest ايتاليا 

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - سنگ