سل هوك سه محوری

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

 

سل هوك سه محوری مدل A137 با ابعاد 75×38.10 میلی متر و سايز 1.5"، مدل A138 با ابعاد 85×42.04 میلی متر و سايز BX، مدل A139 با ابعاد 100×54.74 میلی متر و سايز NX، با صفحه های پخش بار مدل A136-01، استوانه حفاري نمونه برداري با طول 200mm مدل A137-04 و ست آداپتورهاي اكسترودر مدل A141-04 ،A141-03 ،A141-02 جهت اندازه گيري مقاومت نمونه هاي استوانه اي سنگي درمعرض فشار سه محوري، جهت استفاده با ماكزيمم فشار 70MPa، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

تجهیزات آزمایشگاهی روز