ولومتر (حجم سنج) سنگدانه

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

ولومتر (حجم سنج) سنگدانه مدل A086 شامل ظرف فلزي استوانه اي با قطر 150×350 میلی متر مجهز به يك لوله سيفون در 250mm از عمق استوانه جهت اندازه گيري دانسیته (چگالی) سنگدانه هاي درشت با روش جابجايي آب طبق استاندارد BS 812 ساخت كمپاني Matest ايتاليا