پارچه كرباس كوارتر

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

 

 پارچه كرباس كوارتر مدل A085 جهت كوارتر نمودن خاك و سنگدانه طبق استاندارد ASTM C702 ساخت كمپاني Matest ايتاليا