پیپت اندرسون

 

 

 تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

 

پيپت اندرسون مدل S144 با ظرفيت 25ml جهت استخراج دقيق مصالح معلق براي تحلیل و آنالیزکردن به همراه پايه پيپت مدلS144-01 با وزن 10kg جهت حركت دادن پيپت اندرسون به صورت عمودی بدون ارتعاش و لرزه ساخت كمپاني Matest ايتاليا