کولیس

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

كوليس مدل A072 جهت تعيين نسبت طول به ضخامت مصالح سنگي ساخت کمپانی Matest ایتالیا

مجموعه تجهیزات آزمایشگاهی عمران و سنگ