الك دانه بندي صفحه اي با سوراخ مربعي

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

 

سری کامل الك دانه بندي صفحه اي با سوراخ مربعي با قطرهای 200 و 300 میلی متر طبق استانداردهای DIN 4187-1/ BS410/ EN 933-2/ ISO 3310 ساخت کمپانی Matest ایتالیا

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران