الک میله ای (شبکه ای)

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

الك ميله اي(شبكه اي) جهت تعيين شاخص تورق و شكل ذرات مصالح سنگي مدل A048-01 با عرض شكاف 2.50mm، مدل A048-02 با عرض شكاف 3.15mm، مدل A048-03 با عرض شكاف 4.00mm ، مدل A048-04 با عرض شکاف 5.00mm، مدل A048-05 با عرض شكاف  6.30mm، مدل A048-06 با عرض شکاف 8.00mm، مدل A048-07 با عرض شکاف 10.00mm، مدل A048-08 با عرض شکاف 12.50mm، مدل A048-09 با عرض شکاف 16.00mm، مدل A048-10 با عرض شکاف 20.00mm، مدل A048-11 با عرض شکاف 25.00mm، مدل A048-12 با عرض شکاف 31.50mm، مدل A048-13 با عرض شکاف 40.00mm، مدل A048-14 با عرض شكاف9.5mm جهت بررسي وكنترل ساييدگي گويهاي ميكرو-دوال با سايز اسمي10mm و ست 13عددي  الك هاي ميله اي (شبكه اي) جهت تعيين شاخص تورق و شكل ذرات مصالح سنگي مدلA048 KIT  از عرض شکاف 2.50-40.00mm، ساخت کمپانی Matest ایتالیا

عرضه تجهیزات آزمایشگاهی عمران