اتاقك و هود آزمايشگاهي

 

 تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی قیر وآسفالت

 

اتاقك و هود آزمايشگاهي مدل B079 داراي مكنده الكتريكي هوا از زیر مجموعه تجهیزات آزمایشگاهی عمران ، روشنايي الكتريكي، سوئيچ، انشعاب آب و برق، پنجره و طبقه، جهت تخليه بخار و گاز سمي بوسیله اكستراكتور سانتريفوژ، اكستراكتورگرم و سرپوش گذاري بتن، با اجتناب از انتشار آنها در آزمايشگاه، ساخت كمپاني Matest ايتاليا.

صادرات و واردات تجهیزات آزمایشگاهی عمران