قالب P.R.D

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی قیر وآسفالت

 

قالب P.R.D مدل B097 با يك شكاف عمودي، جهت تعيين ميزان تراكم رويه قيري با هدف تعیین كنترل كيفيت، طبق استاندارد BS 598:104، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

نصب تجهیزات آزمایشگاهی