ستون جذب گاز

 

 تجهیزات آزمایشگاهی گاز و مهندسی شیمی تجهیزات آزمایشگاهی عملیات واحد

 

ستون جذب گاز مدل CAGC، برای مطالعه ی هیدرودینامیک و فرایند جذب در ستون بسته. دستگاه COرا از مخلوط هوا جذب مخلوط آبی ای می کند، که از بالای ستون به پایین آن جریان دارد. ستون به ارتفاع 1400mm و قطر داخلی 75mm، پرشده با حلقه های راشیگ به قطر 8mm (با کنترل کامپیوتری)، ساخت کمپانی edibon اسپانیا