نصب تجهیزات آزمایشگاهی

 

تجهیزات آزمایشگاهی کشاورزی تجهیزات آزمایشگاهی علوم خاک

 

ما مفتخر به ارائه انواع خدمات تجهیزات آزمایشگاهی عمران ، نصب تجهیزات آزمایشگاهی کشاورزی، تجهیزات آزمایشگاهی معدن و تجهیزات آزمایشگاهی خاک با دارا بودن سابقه فعالیت در عرصه بین المللی می باشد .

قصد داریم مجموعه مقالات مفید در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی را همچون مجموعه های قبلی که در قسمت تجهیزات آزمایشگاهی کشاورزی خدمت شما ارائه کردیم شرح دهیم .

نصب تجهیزات آزمایشگاهی کشاورزی-علوم خاک

جهت تعیین تاثیر بافت خاک بر تجزیه آترازین در شرایط آزمایشگاهی ، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه تحقیقات علف‌های هرز دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد .

موارد بررسی شده در این آزمایش ، بافت خاک در دو سطح ، دما در سه سطح و دوره‌های زمانی خواباندن نمونه‌ها در انکوباتور در 4 سطح  بودند. برای اختلاط خاک به آترازین از انحلال آترازین تجاری در متانول استفاده شد. نمونه‌های خاک به نسبت 50 میلی‌گرم آترازین در کیلوگرم خاک آلوده و غلظت باقیمانده آن توسط دستگاه HPLC  اندازه گیری شد.

نصب تجهیزات آزمایشگاهی کشاورزی-علوم خاک

نصب تجهیزات آزمایشگاهی ، تجهیزات آزمایشگاهی

نتایج بدست آمده نشان دهنده تأثیر معنی‌دار بافت خاک و دما بر سرعت تجزیه  آترازین داشتند، حداکثر و حداقل سرعت به ترتیب در خاک بافت سنگین در دمای 30 درجه سانتی گراد ودر خاک سبک در دمای 10 درجه سانتی گراد با ضرایب تجزیه 001/0 و 0077/0  mg در روز حاصل شد. در این آزمایش نیمه عمر آترازین در خاک سنگین کمتر از خاک سبک بود . به طور کلی نتایج حاصل از این آزمایش نشانگر آنست که ماندگاری آترازین در خاک بافت سنگین به مراتب کمتر از خاک بافت سبک است و روند سرعت تجزیه و تغییرات و نیمه عمر آترازین تحت تاثیر دماهای مختلف از قانون آرنیوس تبعیت می‌کند.